Cherryl L. Summers

School of Liturgy Coordinator

 (856) 583-2901

fax number:  (856) 338-0826

 

Cherryl L. Summers

Book Service Coordinator

856-583-2901

 

Damaris Thillet

Associate Director, Worship & Christian Initiation

(856) 583-2810

 

 

Director, Worship & Christian Initiation

 (856) 583-2865

Office fax number:  (856) 338-0826